سیره و تاریخ معصومین - جلسه 9

جلسه نهم ترم اول استاد پورامینی گروه 5 و 6 سال 94

دیدن درس... ۴۹۰ بازدید

سیره و تاریخ معصومین - جلسه 8

جلسه هشتم ترم اول استاد پورامینی گروه 5 و 6 سال 94

دیدن درس... ۴۶۳ بازدید

سیره و تاریخ معصومین - جلسه 7

جلسه هفتم ترم اول استاد پورامینی گروه 5 و 6 سال 94

دیدن درس... ۵۱۷ بازدید

سیره و تاریخ معصومین - جلسه 6

جلسه ششم ترم اول استاد پورامینی گروه 5 و 6 سال 94

دیدن درس... ۴۹۵ بازدید