اولین یار پیامبربازدید ۰

در این کتاب موضوع تقدم اسلام حضرت علی(ع) بر سایر صحابه با تتبعی عمیق و وسیع و با استناد به منابع فراوان فریقین، اثبات شده است