مبانی رجال و حدیث در نزد سلفیهبازدید ۰

این اثر دهمین نشست علمی مرکز تخصصی ائمه اطهار است.
در این اثر به مطالبی همچون مبانی رجال و حدیث در نزد سلفیه، تجریح مخالفان مذهبی و عقیدتی و جعل قواعد بی اساس برای رسیدن به اهداف خاص درج شده است.